.

Aamla vaYaa-

pircaya

AamlavaYao-maQyao AaZLUna yaoNaaro Aamla ho p`amau#yaanao daona s~aot Aahot ¹ salfrDaya Aa^@saašD AaiNa naayaT/aojana Aa^@saašD. ho daonhI vaayaU vaahnaaMmaQauna inaGaNaa¹yaa va laakuD jaaLNyaanao inamaa-Na haoNaa¹yaa QauratUna vaatavarNaat imasaLtat. vaatavarNaatIla baaYpabaraobar %yaaMcaI rasaayainak p`iËyaa JaalyaamauLo Aamlao tyaar haotat va pavasaabaraobar to KalaI pDlyaanao Aamla vaYaa- haoto.


Paavasaacao paNaI hvaamaanaat naOsaiga-kir%yaa ]plabQa Asalaolyaa kaba-naDaya Aa^@saašDmauLo AamlaIya Qamaa-cao Asato. AgadI "inama-L" pa}sa jarI AamlaQamaI-ya Asalaa trI %yaacyaa yaa gauNaQamaa-cao p`maaNa vaatavarNaat imasaLlaolyaa salfr va naayaT/aojana Aa^@saašDmauLo sqaLaMnausaar badlat Asato.