.

kaba-na maaonaao@saašD

vaahnaaMsaazI vaaprlyaa jaaNaa­yaa iDJaola va poT/aola yaaMcyaa jvalanaanao tsaoca ]jaa-inaima-tIsaazI vaaprlyaa jaaNaa­yaa laakUD va kaoLSyaamauLo kaba-namaaonaao@saašDcao hvaot p`maaNa vaaZtto. p`%yaok vaYaI- javaL javaL 46 kaoTI Tna [tka kaba-na maaonaao@saašD hvaot imasaLtao.

kaba-na maaonaao@saašD r@tat imasaLlyaanao r@tatIla ihmaaoglaaobaInacao $paMtr kaba^aihmaaoglaaobaInamaQyao haoto AaiNa %yaamauLo Aa^@saIjana p`vaahasa ADqaLo inamaa-Na haotat. kaba^aihmaaoglaaobaInacao r@tatIla p`maaNa 30 T@ko [tko Jaalyaasa DaokoduKI Ê saustI yaoNao Asao p`kar GaDtat. %yaacaa pirNaama r@taiBasarNa saMsqaovar sauQda haotao.