.

einvasa


Da^. baoga
saMyaaojak Ê
einvasa koMd` Ê
BaartIya ]YNadoSaIya hvaamaana Saas~ saMsqaa
³ Aaya. Aaya. TI. ema.´ Ê
Da^. haomaI BaaBaa maaga- Ê
paYaaNa Ê puNao Ê 411008
maharaYT/ Ê Baart .

f^@sa : † 91 ¹ 20 ¹ 25893825
faona : † 91 ¹ 20 ¹ 25904200

š, maola :

pollution@tropmet.res.in