.

naayaT/aojana Aa^@saašD

naayaT/aojana Aa^@saašD ha [MQanaacyaa jvalanaatUna tyaar haotao. javaL javaL ek kaoTI eOMSaI laaK Tna [tka naayaT/aojana Aa^@saašD ha p`%yaokvaYaI- vaatavarNaat ivalaIna haotao. %yaacyaa pOkI 46 T@ko [tka vaahnaamauLo Ê 25 T@ko ivadyaut inaima-t Ëod`acyaamauLo Ê AaOdyaaogaIkrNa Ê 9 T@ko vastIsqaana AaiNa 3 T@ko [tr maagaa-tUna tyaar haotao.

naayaT/aojana Aa^@saašDcao hvaotIla p`maaNa jaast Jaalyaasa %yaacaa pirNaama Svaasanailakovar haotao, DaoLo caurcaurtat Ê tsaoca vanasptIcaI pNa-iCd`o baMd haotat Ê panaatIla poSaIMcaa naaSa haotao %yaamauLo vanasptIMcaI vaaZ KuMTto.