.

AaoJaaona

AaoJaaona vaayaU vaatavarNaat jaimanaIlagatcyaa qarat tsaoca Ait]McaIvar sT/^TaoisfArmaQyao AaZLtao. vaatavarNaat ]McaIvar Asalaolaa AaoJaaona sauyaa-pasaUna inaGaNaa¹yaa Gaatk ikrNaaMpasaUna Aaplao saMrxaNa krtao. AaoJaaona vaayaU sauya- p`kaSaat haoNaa¹yaa naayaT/aojana Aa^@saašD AaiNa iËyaaiSala jaOoivak rsaayanaaMcyaa p`iËyaotUna inamaa-Na haotao. %yaamauLo ]nhaLyaat AaoJaaona vaayaUcao p`maaNa AiQak AaZLUna yaoto. naayaT/aojana Aa^@saašD hI BaUjaOivak [MQanaacyaa jvalanaanao ³poT/aola Ê iDJaola Ê kaoLsaa [.´ tyaar haotat AaiNa iËyaaiSala jaOivak rsaayanao hI karKanao Ê JaaDo ASaa ivaivaQa s~aotaMmaQaUna ]%pnna haotat.


jaimanaIlagat AaZLNaara AaoJaaona maanavaacyaa Aaraogyaavay Gaatk pirNaama krtao. %yaamaULo dmyaacyaa $gNaaMnaa vaarMvaar JaTko yaoNao va [tr laaokaMmaQyao Gasaa saujaNao Ê kf va Evasanaacao ivakar ASaI laxaNao AaZLtat. AaoJaaonamaULo JaaDo va SaotIvarhI pirNaama haotao. jaimanaIlagat tyaar haoNaa¹yaa AaoJaaonacao mau#ya karma naayaT/aojana Aa^@saašD va ha[D/aokaba-na vaayaU sauya- p`kaSaat haoNaarI rasaayainak p`iËyaa ho Aaho. ho ha[D/aokaba-na vaayaU vaahnaamaQaUna Ê rasaayainak kar#aanao Ê rMgaacao karKanao Ê poT/aola va ga^sacaI irfayanarI yaa saar#yaa maanavaI gaitivaQaIMt\Una inamaa-Na haotat. jaimanaIlagat AaZLNaara AaoJaaona Gaatk Aaho. maa~ ]McaIvar AaZLNaara AaoJaaona Aaplao AitnaIla ikrNaaMpasaUna saMrxaNa krtao.