.

salfr Dayaa^@saašD

kaoLSyaat AsaNaa¹yaa tsaoca ra^kola maQyao AsaNaaro salfr jaovha kaoLsaa jaLtao tovha salfrcaohI Aa^i@saDoSana haoto va salfr Da^@saašD tyaar haoto. salfr Da^@saašD ho paNyaat lavakr iva$na jaato. Jar hvaot salfr Da^@saašDcao p`maaNa jaast Jaalao va %yaakaLat pa}sa pDlaa tr %yaacao paNyaamaQyao imasaLUna salfuirk Aamla tyaar haoto va yaalaaca Aamlayau@t pa}sa mhNatat.


Aamlayau@t pavasaanao ipkaMvartI maaozyaap`maaNaavar pirNaama haotao. jamaIna Aamlayau@t haoto va hLUhLU naaipk banato. Aamlayau@t pavasaanao salfrcaI [maartIcyaa maTooiryalavar rasaayainak iËyaa hao}na [maartIMcao AayauYya kmaI haoto. salfr Da^@saašD jaovha SvasanaavaaTo naakpuDImaQyao jaatao tovha SvasananailakotIla poSaI salfr Da^@saašDlaa fuPfusaapya-Mt paohaocaNyaapUvaI- kfatIla paNyaat iva$na Taktat. Jar yaacao p`maaNa jaast Jaalao tr nailakot AjaUna jaastI kf haotao va sadI- haoto. salfr Da^@saašD ha kaoLSyaacyaa jvalanaanao haot Asalyanao yaaca p`maaNao vaIT BaTyaa Ê vaIja inaima-tI p`klpaMjavaL jaast Asato. prMtu vaa¹yaabaraobar laaMbavar vaahUna jaaNyaacaI xamata Asalyaanao AitdurvarhI naagarI vastIMmaQyao ra^kolacaa kmaI vaapr Ê ivaja inaima-tI p`klpa salfrriht kaoLsaa vaaprNao va Qaur hvaot saaoDNyaapUvaI- salfr sËbar maQauna %yaacao Sau_IkrNa krNao [%yaadI ]paya Aahot. Jar ho ]paya Aamalaat AaNalao tr salfr Da^@saašD va Aamlayau@t pavasaavar inayaM~Na na@kIca imaLvata yaošla.