.

Aamla vaYaa-

pirNaama

jalacar p`aNyaaMcao maR%yau Ê JaaDaMvar AaiNa SaotipkaMvarIla vaaš\T pirNaama Ê [maartInaa paocaNaaro nauksaana Ê taMbao va iSaSyaacyaa pašpaMnaa laagaNaara gaMja Ê ipNyaacyaa paNyaacyaa vaaihnyaaMmaQyao haoNaarI Gaatk pdaqaa-caI gaLtI ho Aamla vaYao-cao kahI vaašT pirNaama Aahot.


AamlavaYao-mauLo tlaava Ê nadyaa Ê Jaro AaiNa [tr jalasaazyaaMmaQaIla paNaI duiYat JaalyaamauLo maasao va [tr jailaya jaIvaaMnaa Qaaoka paohcatao. ASaa duiYat paNyaamauLo kahI ivaiSaYT ba^@TorIyaaMvar pirNaama haotao va to paNyaatIla kca¹yaacao ivaGaTna krNyaat ApyaSaI zrtat. kca¹yaacyaa ivaGaTnaavar pirNaama JaalyaamauLo paNyaatIla Gaatk QaatuMcao paNyaacyaa gauNaQama-badlaamauLo ba^@TorIyaaMvarhI pirNaama haotao. to paNyaatIla kca¹yaacao ivaGaTna krNyaacao kama puNa- xamatonao k$ Sakt naahIt. %yaamauLo kca¹yaatUna paNyaamaQyao imasaLNaa¹yaa Gaatk QaatuMcao p`maaNa vaaZto. %yaacaa sahaijak pirNaama paNaI ipNaa¹yaa maasaNaaMvar haotao.


Aamla vaYao-mauLo jaMgala va SaotIvarhI vaašT pirNaama haotao. jama-naI va piScama yauraopmaQaIla jaMgalao naYT haoNyaamaagao Aamla vaYaa- ho p`mauK karNa Aaho. Aamla vaYao-mauLo JaaDaMcyaa panaaMvarIla ek ivaiSaYT AavarNa naYT haaoto va %yaatUna Aamlao PaanaaMmaQyao iJarptat. %yaamauLo JaaDacyaa Evasana xamatovar pirNaama hao}na %yaaMcaI vaaZ KuMTto. jaMgalaamaQyao pDNaa¹yaa AamlavaYao-mauLo Aamlao jaimanaIt iJarpUna %yaacaI jaimanaItIla kahI GaTkaMSaI rasaayainak p`iËyaa haoto. Tsaoca jast Ê Ëaoimayama va A^lyauimainayama ho QaatU jaMgalaaMmaQyao pDuna SaOvaala va tsaoca naayaT/aojana tyaar krNaa¹yaa ba^@ToiryaaMvar pirNaama haotao.