einvasa

pyaa-varNa maaihtI p`NaalaI

einvasa ³ pyaa-varNa maaihtI p`NaalaI ´ hI ek ivakoMid`t vyavasqaa Aaho Ê jaI Aaplyaalaa pyaa-varNaamaQyao haoNaa¹yaa ivaivaQa pirNaamaaMcaI maaihtI doto.


Baart sarkarnao 1982 maqyao eka sauinayaaooooijat kaya-Ëmaa AMtgat- einvasacaI sqaapnaa kolaI. einvasacaa ]_oSa yaaojanaakar Ê Saas~& Ê AiBayaMta va pyaa-varNavaadyaaMnaa maaihtI doNao ha Aaho.


Payaa-varNa ha ivaYaya ha [tr Saas~aMSaI Anaok p`karo saMbaiQat Asalyaanao %yaat ivaivaQa saMSaaoQana saMsqaaMcaa samaavaoSa AavaSyak Aaho. einvasa ha kaya-Ëma ASaa saMsqaacao ek jaaLo ivaNaUna ivakisat haot Aaho.


yaa ivastRt xao~at kama krNaa¹yaa saMsqaanaa samaavaUna Gao}na Anaok einvasa koMd`o sqaapna krNyaat AalaI Aahot. hI sava- koMd`o pyaa-varNa AaiNa vana Ka%yaalaa koMd`sqaanaI zovaUna kama krtat.


yaa sava- koMd`anaa kahI Alp va dIGa- kalaavaQaIsaazI laxyao zrvauna doNyaat AalaI Aahot. AiQak maaihtIsaazI einvasacyaa hyaa saMkotsqaLalaa BaoT Va.

www.envis.tropmet.res.in