.

Aamla vaYaa-

samasyaocao samaaQaana

yaa savaa-Mvar ekca mau#ya ]paya mhNajao ho Gaatk vaayaU va pdaqa- jaoqaUna ]%pnna haotat Ê toqaoca %yaaMcyaavar inayaM~MNa raKNao. tsaoca jao laaok AamlavaYao-caa AByaasa krt Aahot Ê %yaaMnaI sava- maaihtI AVyaavat zovalaI paihjao.


jaMgalaaMvar haoNaaro pirNaama kovaL jaMgalaaMpurto mayaa-idt naahIt tr jaimanaI Kalacao paNyaacao p`vaah Ê Jaro AaiNa nadyaa naalyaaMmaaft to [tr~hI hanaI paohcavatat.